RTC

RTC IČO: 70381402
Chladírenská 274/2, 142 00 Praha 4 Bankovní spojení: KB Praha 8
E-mail: poradce@danovesluzby.cz č.ú.: 19 8834440287 /0100
 

0043

ON-LINE poradenství

Jméno: ***
Adresa: ***
E-mail: ***
Téma dotazu:

Zálohy na daň z příjmu

Datum: 26. 6. 2000
Cena: ***

Váš dotaz:

Založila jsem společnost s. r. o. a mám jednoho zaměstnance od šestého března. Podle daňového kalendáře má být záloha na daň z příjmu uhrazena do konce měsíce března, ale dle příručky do pěti dnů od výplatního termínu, tedy nejpozději do třináctého dubna (vyplatní termín je osmého). Co je tedy správně? Zmeškala jsem již úhradu daně?

Odpověď:

Nejdříve Vás potěším, termín pro úhradu zálohy jste nezmeškala. Pouze jste zaměnila dva terminologicky blízké avšak obsahově rozdílné pojmy.

Zákon o daních z příjmů (dále ZDP) v § 38a stanoví jakým způsobem platí poplatníci daně z příjmů zálohy. Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Bude-li se jednat např. o poplatníka fyzickou osobou či právnickou osobu, který měl povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů fyzických osob za r. 1999 do 31. března 2000, zálohové období pro tohoto poplatníka začíná dnem 1. dubna 2000. Jestliže tento poplatník bude mít povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období 2000 do 31. března 2001, skončí zálohové období dnem 31. března 2001.

Zákon o daních z příjmů stanoví, že zálohy neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 20 000 Kč.

V § 38h ZDP je upraveno vybírání a placení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, tedy i záloh na tuto daň. Tato ustanovení se týkají zaměstnanců. Podle odstavce 10 tohoto paragrafu odvede plátce daně (zaměstnavatel) úhrn sražených záloh do pěti dnů po výplatě, nejpozději však do pěti dnů po dni, kdy o závazku účtuje v souladu s platnými účetními předpisy.

Zálohy na daň z příjmu za Vašeho zaměstnance tedy odvádějte každý měsíc do 13. následujícího měsíce. Termíny pro placení záloh z příjmů z daňového kalendáře se Vás budou týkat v následujícím roce, pokud daňová povinnost Vaší společnosti za rok 2000 převýší 20 000 Kč (pololetní zálohy), případně pokud převýší 100 000 Kč (čtvrtletní zálohy) nebo 10 000 000 Kč (měsíční zálohy).

Ing. Radka Lukešová