RTC

RTC IČO: 70381402
Chladírenská 274/2, 142 00 Praha 4 Bankovní spojení: KB Praha 8
E-mail: poradce@danovesluzby.cz č.ú.: 19 8834440287 /0100
 

0022

ON-LINE poradenství

Jméno: ***
Adresa: ***
E-mail: ***
Téma dotazu:

Postoupení leasingu

Datum: 26. 3. 2000
Cena: ***

Váš dotaz:

Od 07/98 mám leasing na os. automobil, do nákladů dávám leasingové splátky, akontace byla nulová. Dosud jsem zaplatil 21 splátek, celková doba leasingu je uzavřena na 42 měsíců. Z důvodu dlouhodobých rekonstrukcí komunikací v oblasti kde podnikám, se stává vozidlo nepoužitelné, proto hodlám postoupit leasingovou smlouvu jinému zájemci s tím, že bych uzavřel novou leasingovou smlouvu na jiné osobní vozidlo, které bude mému podnikání lépe vyhovovat. Účetním jsem byl upozorněn, že budu muset zpětně dodanit splátky, které jsem dosud zaplatil a dal do nákladů. Velmi prosím o odpověď, protože všichni zasvěcení mají jiný zaručený názor, a nerad bych se neuváženým krokem poškodil.

Odpověď:

V případě, kdy dojde k postoupení leasingové smlouvy v tom smyslu, že ve smlouvě bezprostředně pokračuje nový nájemce, vychází se ze skutečnosti, že dochází k postoupení smlouvy, tj. k převodu práv a nikoli ke zrušení či ukončení smlouvy.

Podle pokynu Ministerstva financí D–132 při změně v osobě nájemce u smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle zákona o daních z příjmů odpisovat, budou-li zachovány všechny podmínky této smlouvy, se podmínky podle § 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů posuzují tak, jako by ke změně nájemce nedošlo. Jedná se o minimální stanovenou dobu nájmu a zahrnutí majetku do obchodního majetku.

Částka nájemného zaplaceného původním nájemcem, která převyšuje poměrnou část nájemného uznávaného jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. h) zákona, bude-li hrazena dalším nájemcem, se považuje za daňový výdaj:

a) u původního nájemce pouze do výše příjmů plynoucích z postoupení nájemní smlouvy za úplatu; přitom u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví jen do výše skutečně přijatých příjmů,

b) u dalšího nájemce ve výši odpovídající časově rozlišenému nájemnému na zbývající dobu nájmu (včetně nájemného převyšujícího poměrnou část nájemného u postupitele).

Každý z nájemců může do daňových výdajů zahrnout nájemné odpovídající době pronájmu předmětného majetku, bez ohledu na to, zdali toto nájemné uhradí další z nájemců přímo pronajímateli nebo prvnímu nájemci, který nájemné z důvodu první vyšší splátky nájemného přeplatil.

 Pokud tedy platíte pravidelné (!) splátky po celou dobu nájmu (nyní máte tedy zaplacenu polovinu celkové ceny), můžete smlouvu postoupit i za nulovou cenu a veškeré náklady předchozích zdaňovacích období zůstanou daňově uznatelné.

Zdanitelným příjmem pro Vás bude částka, kterou obdržíte za postoupení smlouvy.

 

Ing. Radka Lukešová